• ABOUT US
 • เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Thai Red Cross Emerging Infectious Diseases Clinical Center, King Chulalongkorn Memorial Hospital

วัตถุประสงค์

ดูแล รักษาผู้ป่วยโรคติดต่อ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โดยเฉพาะเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและรุนแรง พร้อมทั้งวางแผนและหาแนวทางป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

ประวัติ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก (Thai Red Cross Emerging Infectious Diseases Clinical Center) ก่อตั้งขึ้นจากคณะกรรมการอำนวยการศูนย์โรคติดต่ออุบัติใหม่ฯ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ เป็นสิ่งที่ต้องมีการจัดการและเตรียมรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์การระบาดของโรค โดยได้พิจารณาอนุมัติหน่วยงานให้เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อ ทั้งโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ พร้อมทั้งวางแผนและหาแนวทางป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ มีการจัดอบรมและฝึกซ้อมแผนการรับมือผู้ป่วยกลุ่มนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมหากมีสถานการณ์การระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ โดยได้เริ่มปรับปรุงและแก้ไขอาคารจงกลนี วัฒนวงศ์ ชั้น 3 และ ชั้น 4 ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน

โดยชั้น 3 ถูกแบ่งออกเป็น 3 หน่วยงาน ได้แก่

 • สำนักงานศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก (EID office)
 • คลินิกโรคอุบัติใหม่ (EID Clinic)
 • คลินิกควบคุมทางเดินหายใจ (AI Clinic)

ส่วนของชั้น 4 ถูกปรับปรุงให้เป็นหอผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ (EID Unit)

หน่วยงานเริ่มย้ายเข้าปฏิบัติงานและเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตามลำดับระยะเวลา ดังนี้

 • สำนักงานศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก (EID office)วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562

 • คลินิกควบคุมทางเดินหายใจ (AI Clinic)วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562

 • คลินิกโรคอุบัติใหม่ (EID Clinic)วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

 • หอผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ (EID Unit)วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

 • เจตจำนง

  มุ่งควบคุมการแพร่ระบาดของโรค/เชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและรุนแรงขึ้น ด้วยการทำงานเชิงคลินิกหรือการให้บริการผู้ป่วย ด้วยการสร้างความพร้อมทั้งในเชิงโครงสร้าง อาคาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ และระบบการปฏิบัติงาน เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และในขณะเดียวกันก็ต้องควบคุมไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปสู่ผู้ป่วยโรคอื่นๆ และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • ภาระหน้าที่

   • ดูแลผู้ป่วยโรคติดต่อ ทั้งโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่ได้มาตรฐาน และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
   • วางแผน ฝึกอบรม และจัดให้มีการซ้อมแผน Emerging Infectious Diseases Preparedness
   • วางแผน ฝึกอบรม และจัดให้มีการซ้อมแผน Emerging Infectious Diseases Preparedness
   • ให้ความรู้โรคติดต่ออุบัติใหม่แก่บุคลากรทางการแพทย์ ประชาชน และสังคม
   • สร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่
   • สร้างงานวิจัยในการดูแลรักษา ควบคุมโรค

การให้บริการของศูนย์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก เพื่อเปิดให้บริการด้านคลินิกและหอผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยสงสัยโรคอุบัติใหม่ที่เข้ารับการรักษา นอกจากการใช้นวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อรับมือกับโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำรุนแรงแล้ว การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลให้แก่บุคลากร ผู้เกี่ยวข้องก็เป็นอีกหนึ่งพันธกิจสำคัญที่จะผลักดันให้ศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นต้นแบบของงานบริการผู้ป่วยโรคติดเชื้อให้กับสถาบันทางการแพทย์อื่นๆ ทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในอนาคต

วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก เปิดให้บริการ ณ อาคารจงกลนี วัฒนวงศ์ ชั้น 3 และ ชั้น 4 ดังนี้ สำนักงานศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก (EID office) อาคารจงกลนี วัฒนวงศ์ ชั้น 3 เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 – 16.30 น. คลินิกควบคุมทางเดินหายใจ (AI Clinic) อาคารจงกลนี วัฒนวงศ์ ชั้น 3 เปิดให้บริการทุกวันจันทร์และวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 07.30 – 15.30 น. คลินิกโรคอุบัติใหม่ (EID Clinic) อาคารจงกลนี วัฒนวงศ์ ชั้น 3 หอผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ (EID Unit) อาคารจงกลนี วัฒนวงศ์ ชั้น 4

สำนักงานศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก
อาคารจงกลนี วัฒนวงศ์ ชั้น 3

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์–ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30–16.30 น.

คลินิกควบคุมทางเดินหายใจ
อาคารจงกลนี วัฒนวงศ์ ชั้น 3

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์และวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 07.30–15.30 น.

คลินิกโรคอุบัติใหม่
อาคารจงกลนี วัฒนวงศ์ ชั้น 3

หอผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่
อาคารจงกลนี วัฒนวงศ์ ชั้น 4