• STAFF
 • บุคลากร

บุคลากรของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ทีมแพทย์

  • รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โอภาส พุทธเจริญ
  • หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเลลานี ไพฑูรย์พงษ์
  • รองหัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก
  • รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำพล สุวรรณพิมลกุล
  • รองหัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก
  • อาจารย์ ด็อกเตอร์ แพทย์หญิงวรรษมน จันทรเบญจกุล
  • กรรมการและเลขานุการ
  • อาจารย์ แพทย์หญิงปัทมา ต.วรพานิช
  • กรรมการและเลขานุการ
  • อาจารย์ แพทย์หญิงนภาพร จันทศรีสวัสดิ์
  • อาจารย์แพทย์
  • อาจารย์ แพทย์นันทนา จำปา
  • อาจารย์แพทย์

ทีมพยาบาล

  • ผกามาศ แสงทรัพย์
  • พยาบาลวิจัย

ทีมห้องปฏิบัติการ (LAB EID CC)

  • ดร.สุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี
  • นักวิทยาศาสตร์
  • สินินาถ เพชราช
  • นักวิทยาศาสตร์

ทีมบริหาร

  • สายทิพย์ คุ้มผิวดำ
  • เจ้าหน้าที่นักสถิติ
  • ธิติมา มณีพรพล
  • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • ภัทรสุดา ยอดบุตรดี
  • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • ณัฐกาญจน์ สุขโพธิ์เพชร
  • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป