• STAFF
 • บุคลากร

บุคลากรของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ทีมแพทย์

  • ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ
  • หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก
  • ผศ.พญ.เลลานี ไพฑูรย์พงษ์
  • รองหัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก
  • รศ.นพ.กำพล สุวรรณพิมลกุล
  • รองหัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก
  • อ.พญ.ปัทมา ต.วรพานิช
  • กรรมการและเลขานุการ
  • อ.ดร.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล
  • กรรมการและเลขานุการ
  • อ.พญ.นภาพร จันทศรีสวัสดิ์
  • อาจารย์แพทย์
  • อ.พญ.นันทนา จำปา
  • อาจารย์แพทย์

ทีมพยาบาล

  • นางสาวผกามาศ แสงทรัพย์
  • พยาบาลวิจัย

ทีมห้องปฏิบัติการ (LAB EID CC)

  • ดร.สุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี
  • นักวิทยาศาสตร์
  • นางสาวสินินาถ เพชราช
  • นักวิทยาศาสตร์

ทีมบริหาร

  • นางสาวสายทิพย์ คุ้มผิวดำ
  • เจ้าหน้าที่นักสถิติ
  • นางสาวธิติมา มณีพรพล
  • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • นางสาวภัทรสุดา ยอดบุตรดี
  • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • นางสาวณัฐกาญจน์ สุขโพธิ์เพชร
  • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป